Welkom bij de Dordtse schoolvereniging voor basisonderwijs op algemene grondslag

Onze visie

Goed onderwijs helpt kinderen om hun eigen weg te vinden in het leven en een plaats voor zichzelf in de wereld. De school is een oefenplaats voor de samenleving. Op onze scholen helpen we onze leerlingen om zichzelf te leren kennen en uit te drukken. Ook leren we hen andere mensen te begrijpen; dat doen we door onderlinge verschillen en overeenkomsten te laten zien en waarderen. We reiken daarvoor de kennis aan en laten kinderen ervaringen opdoen met diversiteit in de klas en de wereld om hen heen, We brengen de wereld in de klas en praten met de kinderen over wat daarin gebeurt en wat dat voor henzelf kan betekenen.

Om te zorgen dat leerlingen een zinvolle en persoonlijke plek in de samenleving in kunnen nemen, besteden we nadrukkelijk aandacht aan burgerschapsvaardigheden en aan rekenen, taal, schrijven en lezen. We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en verantwoordelijke burgers.We weten zeker dat iedereen kan leren en zich kan ontwikkelen. We geloven dat we door op onze eigen wijze in de scholen te werken, we bijdragen aan het geluk van onze kinderen, nu en later, én dat we werken aan een duurzame en vreedzame samenleving. Dit alles doen we samen: in de scholen met ouders en met onze partners. We hebben elkaar nodig om onze ambities te verwezenlijken.

Organisatie

De vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor School Vest en De School Mühring. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ouders van leerlingen, een onafhankelijk voorzitter en de uitvoerend bestuurder. In het koersplan 2022-2026 staan onze beleidsvoornemens voor komende jaren.

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

De scholen werken samen met SDK kinderopvang, peuterspeelzaal de Peut en peuterspeelzaal Pippeloentje van Prokino.

School Vest

Het onderwijs op School Vest wordt gegeven op algemene grondslag,
dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten.


3

Het kind met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden staat bij ons centraal. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan het functioneren binnen de groep en in de school. We willen uitstralen dat we een school zijn waar veel aandacht wordt besteed aan beweging, creativiteit en expressie. Lees meer.

Samen werken we aan de ontwikkeling en het geluk van onze leerlingen. Zo dragen we bij aan een vreedzame en duurzame maatschappij en een betere wereld.

School Mühring

Het onderwijs op De School Mühring wordt gegeven op basis van algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van de respect, gelijkheid en waardering van onderlinge verschillen.


6

Ons doel is om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, de directe omgeving en de samenleving. We creëren een veilige omgeving waarin onze leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en kunnen samenwerken op basis van wederzijds respect. Lees meer