Welkom bij de Dordtse Schoolvereniging
voor basisonderwijs op algemene grondslag

Algemene grondslag

De Vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor School Vest en De School Mühring. De ouders van de leerlingen zijn lid van de Vereniging. Het bestuur wordt door de ouders gekozen en legt over het gevoerde beleid jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering. Het onderwijs op de scholen wordt gegeven op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten. Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele- of religieuze achtergrond.

Onze missie

Onze missie is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd in staat te stellen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt. Wij willen een veilige omgeving creëren, waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeer van wederzijds respect.

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Het bestuur werkt op de scholen samen met kinderdagverblijf SDK kinderopvangpeuterspeelzaal de Peut en de Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht.

Passend onderwijs

Onze scholen werken samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Dordrecht om er voor te zorgen dat er voor ieder kind een plaats is voor passend onderwijs. Daarom is het samenwerkingsverband primair passend onderwijs opgericht. Meer informatie.

School Vest

Het onderwijs op School Vest wordt gegeven op algemene grondslag,
dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten.


3
Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele en/of religieuze achtergrond. Dit respect verwachten wij ook van de ouders en kinderen. Het kind, met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden staat bij ons centraal. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan het functioneren binnen de groep en in de school. Een samenleving binnen de school, weliswaar op kleine schaal, is dan ook ons vertrekpunt en doel. Daarnaast willen we uitstralen dat we een school zijn waar veel aandacht wordt besteed aan beweging, creativiteit en expressie. Lees meer

Samen met de ouders voeden wij de kinderen op tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die op hun eigen manier en naar hun eigen vermogen hun bijdrage aan de samenleving in brede zin kunnen en willen geven.

School Mühring

Het onderwijs op De School Mühring wordt gegeven op algemene grondslag,
dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten.


6
 Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor allekinderen en ouders, ongeacht hun culturele- of religieuze achtergrond. Onze missie is de kinderendie aan ons zijn toevertrouwd in staat te stellen zich te ontwikkelen tot een zelfstandigepersoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn directe omgeving en desamenleving waarvan het deel uitmaakt. Wij willen een veilige omgeving creëren, waarin onzeleerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeervan wederzijds respect. Lees meer