4

Het onderwijs op De School Mühring wordt gegeven op basis van algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van de respect, gelijkheid en waardering van onderlinge verschillen. Ons doel is om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die de verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, de directe omgeving en de samenleving. We creëren een veilige omgeving waarin onze leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en kunnen samenwerken op basis van wederzijds respect.

De School Mühring is van oudsher een vrij traditionele school. Dit zie je terug in de kleinschaligheid van de school. Om de kleutergroepen wat kleiner te kunnen houden wordt gestart met driekleutergroepen. Daarna volgt van elk leerjaar één groep. Deze kleinschaligheid willen wij behouden. Niet alleen vanwege de kleine huisvesting, maar ook door de traditionele gedachte van het doorstromen naar een volgende groep. Voor alle leerlingen en ouders is het duidelijk naar welke groep het kind het volgende jaar gaat. De School Mühring kenmerkt zich door een klein team, waardoor leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar al kennen nog voordat de leerling in de groep zit. De School Mühring gaat uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij hebben als motto ‘er uit halen wat er in zit’. De school is resultaat gericht. Wij zien het als onze taak ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Het accent ligt op het leren van rekenen, taal en spelling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ervaringen en vaardigheden opdoen voor wat betreft de expressieve ontwikkeling (beeldende vorming), de sociaal emotionele ontwikkeling (sociale vaardigheden en omgaan met emoties), de motorische ontwikkeling (bewegingsonderwijs, sportactiviteiten) en maatschappelijke vorming (wereldoriëntatie en burgerschap).

De School Mühring gaat uit van de theorie van Gardner, waarbij uitgegaan wordt van verschillende intelligenties. Naast de cognitieve intelligentie is er volgens deze theorie ook sprake van een expressieve intelligentie, linguïtische intelligentie, motorische intelligentie, naturalistische intelligentie, mathematische intelligentie, een interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie. Een leerling op de School Mühring krijgt de mogelijkheid deze intelligenties verder te ontwikkelen. Vooral tijdens de schoolprojecten krijgen de leerlingen de mogelijkheid deze verschillende intelligenties te ontwikkelen. Verwacht wordt van de leerlingen dat zij tijdens deze schoolprojecten het geleerde (tijdens de basisvakken) toepassen in de praktijk. Zij leren zelf verantwoordelijk te zijn voor het uitwerken van een onderwerp of thema en werken toe naar een (eigen) presentatie. Van de leerkrachten op de School Mühring wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de totale groep (de groepssfeer), oog hebben voor de individuele verschillen en rekening houden met de verschillende niveaus van de leerlingen in de klas. Leerkrachten kunnen niet volstaan met één algemene instructie en één onderwijsaanbod.

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij verschillende instructies geven behorende bij het niveau van het kind of een groep kinderen, dat zij leerlingen die hoog presteren (nog) meer uitdagen en leerlingen die dat nodig hebben (extra) ondersteunen. Het streven moet altijd zijn de leerling op een (nog) hoger niveau te krijgen. Leerkrachten hebben daarbij een signalerende rol. Zij zullen zich moeten specialiseren in het vroegtijdig ontdekken van problemen of juist talenten. De leerkracht is de coach van de groep. Hij ondersteunt en moedigt de leerlingen aan tijdens hun leer- en ontwikkelingsproces. Daarnaast is de leerkracht het eerste contact tussen school en thuis. Van de leerkrachten wordt dan ook een goede communicatie met ouders verwacht. Zij zullen in gesprek gaan met ouders, hen op de hoogte houden van activiteiten binnen de groep en tijdig informeren indien er problemen zijn. Leerkrachtenop de School Mühring streven laagdrempeligheid voor ouders na en gaan ervan uit dat ouders in gesprek gaan met de leerkracht indien er vragen of opmerkingen zijn.